ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

หน้าหลัก |รายงานการนัด | ลงทะเบียนนัด | ประวัติการนัด | สถิติการนัด | ผู้ดูแลระบบ |
บันทึกข้อมูลการนัด

คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
เลขประจำตัวประชาชน
เลขบัตรโรงพยาบาล
ใช้สิทธิ์
คลินิค
วันที่นัด
วัน /เดือน /ปี / / เวลา : น.
 
       
 

 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com