ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

หน้าหลัก |รายงานการนัด | ลงทะเบียนนัด | ประวัติการนัด | สถิติการนัด | ผู้ดูแลระบบ |
เลขประจำตัวประชาชน

 
สถานะ   รับนัด     ยังไม่รับ
no
ชื่อ สกุล
คลินิค
ใช้สิทธิ์
เลขบัตรโรงพยาบาล
วันเวลาที่นัด
สถานะ
1
นางสาว สุรีรัตน์ ปาละกาศ คลินิคให้คำปรึกษา ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษา 13/03/2562 -00:00:13
ไม่แสดง
2
// -00:00:00
ไม่แสดง
3
// -00:00:00
ไม่แสดง
4
// -00:00:00
ไม่แสดง
5
// -00:00:00
ไม่แสดง
6
// -00:00:00
ไม่แสดง
7
// -00:00:00
ไม่แสดง
8
// -00:00:00
ไม่แสดง
9
// -00:00:00
ไม่แสดง
10
นาย คลินิคเบาหวาน ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษา 01/01/2562 -00:00:13
ไม่แสดง
11
// -00:00:00
ไม่แสดง
12
// -00:00:00
ไม่แสดง
13
// -00:00:00
ไม่แสดง
14
// -00:00:00
ไม่แสดง
15
// -00:00:00
ไม่แสดง
16
// -00:00:00
ไม่แสดง
17
// -00:00:00
ไม่แสดง
18
// -00:00:00
ไม่แสดง
19
// -00:00:00
ไม่แสดง
20
นาง ปราณี บัวซ้อน คลินิคกายภาพ ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษา 127771 11/06/2561 -13:00:00
แสดง
21
นาง ปราณี บัวซ้อน คลินิคนวดแผนไทย ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษา 127771 11/06/2561 -13:00:00
แสดง
22
นาง สุรีพร คงสิทธิ์ คลินิคนวดแผนไทย ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษา 122516 13/06/2561 -13:00:00
แสดง
23
นาย สมคิด ยังดี คลินิคกายภาพ ประกันสุขภาพ 40447 08/06/2561 -13:00:00
แสดง
24
คลินิคเบาหวาน ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษา //// -00:00:00
แสดง

 

 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com