ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ปี 2554  
 


กิจกรรมพัฒนาคุณภาพปี  2554  จำนวน   152 เรื่อง

ประเภทแนวคิด    

           

           รางวัลที่ 1   แนวทาง/ขั้นตอนการฉีด  Enoxaparinใต้ผิวหนัง              คุณสุรภี     ดอกยอ

          รางวัลที่  2   แบบประเมินพฤติกรรมผู้ป่วย COPD                               คุณนงลักษณ์   นะวาระ

          รางวัลที่  3   เตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด                                            คุณนงลักษณ์   นะวาระ

          รางวัลที่  3   เพิ่มประสิทธิภาพการตามแผลฝีเย็บ                                 คุณพยอม     วิเศษสิงห์

                                (คะแนนเท่ากัน)

          รางวัลชมเชย 

 

                         1.   ภาพการขยายปากมดลูก                                                   คุณอำพรพรรณ   โพธิพันธ์

                         2.   แผนพยาบาลPtเปลี่ยนเข่า                                                 คุณนงลักษณ์   นะวาระ

                         3.   ประเมินความเสี่ยงแผลกดทับ                                            คุณนงลักษณ์   นะวาระ

                         4.   บัตรยาเดิมผู้ป่วย                                                                คุณสุรีพร   สมหวัง

                         5.   Tounique ห้ามเลือดระหว่างผ่าตัด                                    คุณพิมพ์กานต์   เลาหะชัยนานนท์

                         6.   เปลี่ยนเลขช่วยตรวจสอบยาในถุงpre-pack                       คุณสุกัญญ์จิรา    ว่องธวัชชัย

 

 

ประเภทสิ่งประดิษฐ์

              

           รางวัลที่  1   ปฏิทินกันลืม                                                                            คุณกาญจนา       วงศ์บุตร

          รางวัลที่   2   Film  holder bite wing ราคาประหยัด                                  คุณกนกวรรณ    ทรัพย์รุ่งโรจน์

          รางวัลที่   3  แปรงสีฟันคุณลุง/ป้า                                                                คุณยุพยงค์         ช้างสาร

          รางวัลชมเชย  

 

                           1.    ปฏิทินการเฝ้าระวังการใช้ยาHAD                                       คุณสุรีพร           สมหวัง

                           2.    นาฬิกาพลิกตะแคงตัว                                                          คุณนงลักษณ์      นะวาระ

                           3.    ตัวหนีบเก็บ E-T  Tube                                                          คุณสุรภี              ดอกยอ

                           4.    อ้อมกอดแม่ลูก                                                                      คุณพยอม           วิเศษสิงห์    

                           5.    เสื้อผูกข้าง                                                                            คุณทองมั่น         เนียมหอม

                           6.    กระปุกเก็บเสมหะและน้ำลาย                                                คุณสุธาสินี          ศรีสวย

                           7.     ผ้าอ้อมรีไซเคิล                                                                    คุณปรียา            สุขนิยม

                           8.    ขวด Feed อาหารปั่นผสม                                                     คุณสุทธสินี        ทองมูลไพร

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2011-11-09 09:59:56 แก้ไชวันที่ : 2011-11-09 10:41:24  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com