ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง คณะกรรมการบริหาร  
 


 
 
 
 
 
นายสุรวิทย์ ศักดานุภาพ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย
ประธานกรรมการ
 
 
นางสาวปราณี  พวงแก้ว
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
กรรมการ
 
 
 
นายภูสิฐ์  บ่อทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวพูนพิศ  ดอกบัว
หัวหน้าฝ่ายทันตกรรม
กรรมการ
 
นางบุญเรือง วิทมาสิงห์
หัวหน้าฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครับ และชุมชน
กรรมการ
 
นายภาคภูมิ เพ็ชรพงศ์
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม
กรรมการ
 
 
 
 
 
 
 
นางศศิธร สุวรรณรัฐ
หัวหน้าตึกผู้ป่วยในหญิง
กรรมการ
 
นางนงลักษณ์ นะวาระ
หัวหน้าตึกผู้ป่วยในชาย
กรรมการ
 
นางวันชุลี สมประสงค์
หัวหน้างานอุบัตเหตุและฉุกเฉิน
กรรมการ
 
 
 
 
 
 
 
นางกุมาลี ศรีโมรา
หัวหน้าห้องผ่าตัด
กรรมการ
 
นางลาวัณย์ ปิ่นประชานันท์
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
กรรมการ
 

นางนัทธมน จงจรัสพร
หัวหน้างานจ่ายกลาง
กรรมการ
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวสุวดี พลเทพ
หัวหน้างานห้องคลอด
กรรมการ
 
นางพภัสสรณ์ ไข่มุก
หัวหน้างานศูนย์คุณภาพ
กรรมการ
 
นางทัศนีย์ บุษบงค์
หัวหน้างานพยาธิวิทยา
กรรมการ
 
 
 
 
 
 
 
นายยุทธศักดิ์ ทองหน้าศาล
หัวหน้างานรังสีเทคนิค
กรรมการ
 
นายอุดม ปิ่นประชานันท์
หัวหน้าฝ่ายเวชกรรมฟื้นฟู
กรรมการ
 
นายรัฐศักดิ์ เสือหนู
หัวหน้างานประกันสุขภาพ-เวชระเบียน
กรรมการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุคนธ์ ตาลงามดี
ตัวแทนกลุ่มลูกจ้าง
กรรมการ
 
 

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2010-07-26 21:27:27 แก้ไชวันที่ : 2019-05-23 10:06:01  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com