ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง ผลงานจากอดีตถึงปัจจุบัน  
 


ความสำเร็จของโรงพยาบาลจากความร่วมมือและสามัคคีของชาวโรงพยาบาลบ่อพลอย

 

ปี 2545 ผ่านมาตรฐานโรงครัวระดับดีมาก ปี 2545 ถึงปัจจุบัน

 

ปี 2545 ผ่านการประเมิน Healthy Work Place ระดับเหรียญทอง ปี 2545 ถึงปัจจุบัน

 

ปี 2546 ได้รับการประเมินเป็นโรงพยาบาลลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย

 

ปี 2547 ผ่านการรับรองบันไดขั้นที่ 1 สู่ HA

 

ปี 2548 ผ่านการประเมินกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

 

ปี 2549 ผ่านการรับรองอำเภอ Healthy Thailand

 

ปี 2549 ผ่านรับรองบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA ปี 2550 ผ่านการยกระดับสถานบริการสาธารณสุข ด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

 

ปี 2550 ผ่านการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร ระดับ 4

 

ปี 2551 ผ่านการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร ระดับ 5 ดีเยี่ยม

 

ปี 2551 ชนะเลิศคลินิกวัณโรคดีเด่นระดับจังหวัด, ระดับเขต

 

ปี 2551 ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพระดับจังหวัดมหกรรม CQI

 

ปี 2551 ผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง

 

ปี 2551 ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA

 

ปี 2551 ผ่านการยกระดับสถานบริการสาธารณสุขด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จาก กรมอนามัย

 

ปี 2551 รางวัลการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วย AIDS โรงพยาบา] ส่วยขยายด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T จาก สปสช.

 

ปี 2552

 

-ได้รับการคัดเลือกนำเสนอบอร์ด Presentaion เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ ดูแลผู้ป่วย Sepsis ในงานมหกรรม National Forum ครั้งที่ 10

 

- ชนะเลิศโรงเรียนคู่หูทันตสุขภาพระดับจังหวัด

 

- ผ่านการประเมินมาตรฐานงานบริการสาธารณสุข HCQA

 

- ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH Plus) กรมอนามัย

 

 

- ชนะเลิศการประกวดชุมชนเข้มแข็งด้านยาเสพติดที่ 1 ระดับภาค

 

- รางวัลชนะเลิศระดับเขต Best Practice ชุมชนลดโรคลดเสี่ยงโรคไม่ติดเชื้อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคพื้นที่เขต 4 จังหวัดราชบุรี

 

- ได้รับการคัดเลือกและนำเสนอ Best Practice 5 ดาว ในโครงการตลาดนัด ความรู้สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคของเครือข่ายสาธารณ สุข เขต 4, 5  ณ  โรงแรมชะอำลองบีช

 

- รางวัลชนะเลิศการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV/ AIDS ดีเด่น ระดับจังหวัด  ประเภทผู้ป่วย 201 –500 คน

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2010-08-15 10:39:47 แก้ไชวันที่ : 2010-08-15 20:34:03  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com