ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง ผลงานจากอดีตถึงปัจจุบัน  
 


ผลงานความภาคภูมิใจและความร่วมมือร่วมใจ ของชาวโรงพยาบาลบ่อพลอย

               

 

                ปี 2545                  ผ่านมาตรฐานโรงครัวระดับดีมาก ปี 2545 ถึงปัจจุบัน

 

                ปี 2545                  ผ่านการประเมิน Healthy Work Placeระดับเหรียญทอง  ปี 2545 ถึงปัจจุบัน

 

                ปี 2546                  ได้รับการประเมินเป็นโรงพยาบาลลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย

 

                ปี 2547                  ผ่านการรับรองบันไดขั้นที่  1 สู่  HA

 

                ปี 2548                  ผ่านการประเมินกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

 

                ปี 2549                  ผ่านการรับรองอำเภอ Healthy Thailand

 

                ปี 2549                  ผ่านรับรองบันไดขั้นที่  2  สู่  HA

 

                ปี 2550                  ผ่านการยกระดับสถานบริการสาธารณสุข ด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

 

                ปี 2550                  ผ่านการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร ระดับ 4

 

                ปี 2551                  ผ่านการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร ระดับ5 ดีเยี่ยม

 

                ปี 2551                  ชนะเลิศคลินิกวัณโรคดีเด่นระดับจังหวัด, ระดับเขต

 

                ปี 2551                  ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพระดับจังหวัดมหกรรม CQI

 

                ปี 2551                  ผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง

 

                ปี 2551                  ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน  HA

 

ปี 2551                  ผ่านการยกระดับสถานบริการสาธารณสุขด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จากกรมอนามัย

 

                ปี 2551                  รางวัลการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วย AIDS โรงพยาบาลส่วน

                                              ขยายด้วยโปรแกรม  HIVQUAL-T จาก สปสช.

 

                ปี 2552                  -ได้รับการคัดเลือกนำเสนอบอร์ด Presentaion เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ

                                                  ดูแลผู้ป่วย Sepsis  ในงานมหกรรม  National  Forum  ครั้งที่ 10

 

                                              - ชนะเลิศโรงเรียนคู่หูทันตสุขภาพระดับจังหวัด

 

                                              - ผ่านการประเมินมาตรฐานงานบริการสาธารณสุข HCQA

 

                                              - ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH Plus) กรมอนามัย

 

              - ชนะเลิศการประกวดชุมชนเข้มแข็งด้านยาเสพติดที่ 1 ระดับภาค

 

             - รางวัลชนะเลิศระดับเขต Best Practice ชุมชนลดโรคลดเสี่ยงโรคไม่ติดเชื้อสำนักงานป้องกันควบคุมโรคพื้นที่เขต 4

                จังหวัด   ราชบุรี

 

             - ได้รับการคัดเลือกและนำเสนอ Best Practice 5 ดาว ในโครงการตลาดนัดความรู้สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค

                  ของเครือข่ายสาธารณสุข เขต 4, 5  ณ  โรงแรมชะอำลองบีช

 

             - รางวัลชนะเลิศการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV/ AIDS ดีเด่น ระดับจังหวัด  ประเภทผู้ป่วย 201 –500 คน

 

 

 
 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2010-08-15 10:48:17 แก้ไชวันที่ : 2010-08-15 21:12:53  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com