ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่

   งานคุณธรรมและความโป่งใส รพ.บ่อพลอย (ITA)

            แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ปีงบประมาณ 2560 2017-06-02

            แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 2017-06-02

            คำประกาศเจตนารมณ์ 2018-07-02

            คู่การบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2018-07-02

            คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 2018-07-02

            แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2018-07-02

            แนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชั่น 2018-07-02

 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com