ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่

   งานคุณธรรมและความโป่งใส รพ.บ่อพลอย (ITA)

            คำประกาศเจตนารมณ์ 2018-07-02

            คู่การบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2018-07-02

            คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 2018-07-02

            แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2018-07-02

            แนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชั่น 2018-07-02

            แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลบ่อพลอย 2019-03-06

            แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลบ่อพลอย ปี 2562 2019-03-27

            แนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชั่น โรงพยาบาลบ่อพลอย 2019-03-27

            คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 2019-03-28

            แบบฟอร์มรับเรื่องร้องทุกข์ 2019-03-28

            สรุปเรื่องร้องเรียน ปี 62 2019-03-28

            ประกาศต่อต้านทุจริต โรงพยาบาลบ่อพลอย 2019-03-28

            คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ IM 2019-03-28

            แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน IT 2019-03-28

            ประกาศโรงพยาบาลบ่อพลอย การแสดงเจตนารมณ์สุจริต 2019-03-28

            คำสั่งโรงพยาบาลบ่อพลอย (ไกล่เกลี่ย) 2019-03-28

            มาตรการการทุจริต โรงพยาบาลบาลบ่อพลอย 2019-03-28

            กลุ่มต้านทุจริตฯ (กลุ่มงานการจัดการ) 2019-03-28

            แนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชั่น 2019-03-28

            มาตรการการทุจริต โรงพยาบาลบ่อพลอย 2019-03-28

            การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2019-03-28

            แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2019-03-28

            รายงานการประชุม 1 ปี62 2019-03-28

            ประกาศเกณฑ์จริยธรรม รพ.บ่อพลอย 2019-03-28

            แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2019-03-28

            รายการผลการกำกับติดตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 2019-03-28

            คู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ 2019-03-28

            คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ โรงพยาบาลบ่อพลอย 2019-03-28

            แนวทางในการอำนวยความสะดวก งานประกัน 2019-03-28

            รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2019-03-29

            ประเมินผลปฏิบัติงานตามแผนราชการประจำปี 2019-04-03

            การวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2562 2019-12-14

            แผนจัดซื้อจัดจ้างพสัดุทั่วไป ที่มิใช่การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-12-16

            ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งปิดและปลดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและข้อสั่งการ ปีงบประมาณ 2563 2019-12-17

            ประกาศโรงพยาบาลบ่อพลอย การเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ปีงบประมาณ 2563 2019-12-17

            เผยแพร่เผยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 2020-01-15

            ita โรงพยาบาลบ่อพลอย 2563 (EB5) 2020-03-12

            ita โรงพยาบาลบ่อพลอย 2563 (EB1) 2020-03-12

            ita โรงพยาบาลบ่อพลอย 2563 (EB2) 2020-03-12

            ita โรงพยาบาลบ่อพลอย 2563 (EB4) 2020-03-12

            ita โรงพยาบาลบ่อพลอย 2563 (EB6) 2020-03-13

            ita โรงพยาบาลบ่อพลอย 2563 (EB7) 2020-03-13

            ita โรงพยาบาลบ่อพลอย 2563 (EB3) 2020-03-12

            ita โรงพยาบาลบ่อพลอย 2563 (EB8) 2020-03-14

            ita โรงพยาบาลบ่อพลอย 2563 (EB9) 2020-03-14

            ita โรงพยาบาลบ่อพลอย 2563 (EB10) 2020-03-14

            ita โรงพยาบาลบ่อพลอย 2563 (EB14) 2020-03-18

            ita โรงพยาบาลบ่อพลอย 2563 (EB12) 2020-03-14

            ita โรงพยาบาลบ่อพลอย 2563 (EB11) 2020-03-18

            ita โรงพยาบาลบ่อพลอย 2563 (EB13) 2020-03-18

            ita โรงพยาบาลบ่อพลอย 2563 (EB15) 2020-03-18

            อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน 2020-12-07

            ITA 2564 EB 1 2020-12-07

            ITA 2564 EB 2 2020-12-09

            ITA 2564 EB 3 2020-12-09

            ITA 2564 EB 4 2020-12-09

            ITA 2564 EB 5 2020-12-09

            ITA 2564 EB 6 2021-03-11

            ITA 2564 EB 12 2021-03-11

            ITA 2564 EB 7 2021-03-11

            ITA 2564 EB 13 2021-03-11

            ITA 2564 EB 8 2021-03-11

            ITA 2564 EB 9 2021-03-11

            ITA 2564 EB 10 2021-03-11

            ITA 2564 EB 11 2021-03-11

            ITA 2564 EB 14 2021-03-11

            ITA 2564 EB 15 2021-03-11

            ITA 2564 EB 16 2021-03-11

            ITA 2564 EB 17 2021-03-11

            ITA 2564 EB 18 2021-03-11

            ITA 2564 EB 19 2021-03-11

            ITA 2564 EB 20 2021-03-11

            ITA 2564 EB 21 2021-03-11

            ITA 2564 EB 22 2021-03-11

            ITA 2564 EB 23 2021-03-11

            ITA 2564 EB 24 2021-03-11

 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com