ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่

   งานคุณธรรมและความโป่งใส รพ.บ่อพลอย (ITA)

            แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ปีงบประมาณ 2560 2017-06-02

            แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 2017-06-02

            คำประกาศเจตนารมณ์ 2018-07-02

            คู่การบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2018-07-02

            คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 2018-07-02

            แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2018-07-02

            แนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชั่น 2018-07-02

            แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลบ่อพลอย 2019-03-06

            แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลบ่อพลอย ปี 2562 2019-03-27

            แนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชั่น โรงพยาบาลบ่อพลอย 2019-03-27

            คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 2019-03-28

            แบบฟอร์มรับเรื่องร้องทุกข์ 2019-03-28

            สรุปเรื่องร้องเรียน ปี 62 2019-03-28

            ประกาศต่อต้านทุจริต โรงพยาบาลบ่อพลอย 2019-03-28

            คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ IM 2019-03-28

            แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน IT 2019-03-28

            ประกาศโรงพยาบาลบ่อพลอย การแสดงเจตนารมณ์สุจริต 2019-03-28

            คำสั่งโรงพยาบาลบ่อพลอย (ไกล่เกลี่ย) 2019-03-28

            มาตรการการทุจริต โรงพยาบาลบาลบ่อพลอย 2019-03-28

            กลุ่มต้านทุจริตฯ (กลุ่มงานการจัดการ) 2019-03-28

            แนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชั่น 2019-03-28

            มาตรการการทุจริต โรงพยาบาลบ่อพลอย 2019-03-28

            การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2019-03-28

            แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2019-03-28

            รายงานการประชุม 1 ปี62 2019-03-28

            ประกาศเกณฑ์จริยธรรม รพ.บ่อพลอย 2019-03-28

            แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2019-03-28

            รายการผลการกำกับติดตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 2019-03-28

            คู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ 2019-03-28

            คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ โรงพยาบาลบ่อพลอย 2019-03-28

            แนวทางในการอำนวยความสะดวก งานประกัน 2019-03-28

            รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2019-03-29

            ประเมินผลปฏิบัติงานตามแผนราชการประจำปี 2019-04-03

 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com