ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่

   งานบริการ

            ลักษณะบริการ 2010-08-15

            สาขาที่มีการให้บริการ 2010-08-15

            ระบบบริหารจัดความความเสี่ยงสถานพยาบาล (HRMS) 2015-08-07

            ศูนย์ข้อมูลรายงานระดับอำเภอบ่อพลอย (DHDC) 2015-12-08

            ระบบสนับสนุนการบริหารข้อมูลสุขภาพอำเภอบ่อพลอย (DataLink Center) 2016-01-11

            ระบบข้อมูลสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี (HDC) 2016-06-20

            ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล43แฟ้ม สสจ.กาญจนบุรี ( Eh?) 2016-07-26

            เมนูอาหาร6 2019-05-30

            เมนูอาหาร 7 2019-05-30

            รายงานวาระการประชุมคปสอ.ครั้งที่1 2018-05-18

            เมนูอาหาร 2018-06-15

            เมนูอาหาร2 2018-06-15

            เมนูอาหาร3 2018-06-15

            เมนูอาหาร4 2018-06-15

            เมนูอาหาร5 2018-06-15

            วาระการประชุม คปสอ. ครั้งที่2 2018-09-11

            ภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม 2018-10-11

            เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก ไข้เลือดออก 2018-10-11

            เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2018-10-11

            เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดSTEMI 2018-10-11

            เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 2018-10-11

            เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 2018-10-11

            เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ 2018-10-11

            เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ (Pneumonia) 2018-10-11

            เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด 2018-10-11

            เอกสารคู่มือประกอบ CPG เรื่อง การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 2018-10-11

            เอกสารคู่มือประกอบ CPG เรื่อง แนวทางการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ Sepsis/Septic Shock 2018-10-11

            เอกสารคู่มือประกอบ CPG เรื่อง การรักษาโรคไข้เลือดออก 2018-10-11

            เอกสารคู่มือประกอบ CPG เรื่อง แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในเด็ก 2018-10-11

            รายงานวาระการประชุม คปสอ.บ่อพลอย ครั้งที่ 2 2018-10-30

            รายงานวาระการประชุมคปสอ.บ่อพลอย ครั้งที่ 3 2018-10-30

            เมนูอาหาร8 2019-05-30

            เมนูอาหาร 9 2019-05-30

            เมนูอาหาร 10 2019-05-30

            การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2019-08-13

            การทำลายเชื้อ้และ การทำให้ปราศจากเชื้อ 2020-02-19

            การแยกผู้ป่วยที่พบเชื้อดื้อยา 2020-02-19

            การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน 2020-02-19

            แนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งจากการปฏิบัติงานโรงพยาบาลบ่อพลอย 2020-02-19

            โปรแกรมจองห้องประชุม 2020-06-11

            ระบบงานบริหารIT (แจ้งซ่อมออนไลน์) 2021-03-02

            การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE 2021-03-08

 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com