ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่

download

เอกสารทั่วไป

            มาตรฐานกำหนดตำแหน่งแยกตามประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง 2012-10-15

            ตัวชี้วัดผลงานของโรงพยาบาล ปี 2553-2555 2012-10-05

            ตัวชี้วัด วิธีการเก็บข้อมูลของกระทรวงปี57 2013-11-28

            แนวทางเสนอโครงการ กำกับติดตามงบประมาณ 2013-11-28

            แผนสุขภาพ20แผนปี57ของเขต 2013-11-28

            แผนสุขภาพปี57จังหวัดกาญจนบุรี 2013-11-28

            ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผน20แผนจังหวัดปี57 2013-11-28

            แผนลงทุนปฐมภูมิ 2015-01-12

            ใบรายงานอุบัติการร์ความเสี่ยง ปรับปรุง 2019-02-14

 


แบบฟอร์มเจ้าหน้าที่

            แบบฟอร์มใบลา 2017-11-14

            ใบขออนุญาตไปราชการ 2017-11-14

            แบบฟอร์ม กำหนดลักษณะหน้าที่ โรงพยาบาลบ่อพลอย 2015-09-21

            แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 2015-09-21

            แบบฟอร์มใบซ่อมบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์ 2015-11-20

            แบบฟอร์มใบขอส่งซ่อม 2016-07-22

            แบบฟอร์มตัวหารความเสี่ยง 2016-10-05

            แบบฟอร์ม ใบขออนุมัติใช้ห้องประชุมโรงพยาบาลบ่อพลอย 2016-11-09

            แบบฟอร์มยืมคืนเวชระเบียนผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 2017-06-09

            แบบฟอร์มใบงานห้องโสต 2017-06-13

            แบบฟอร์มยืมคืนอุปกรณ์งานโสตฯ 2017-06-13

            แบบขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 2017-11-14

            แบบรายงานการปฏิบัติงาน(ไม่ได้แสกนนิ้ว) 2017-11-14

            แบบฟอร์มรายงานความเสี่ยง Check list (ปรับปรุงปี64) 2018-07-31

            ใบขอใช้ห้องประชุม เครื่องดื่ม โรงพยาบาลบ่อพลอย 2018-07-31

            แบบฟอร์มขอรายงาน 2018-10-24

            แบบฟอร์มยกเลิกวันลา 2019-08-09

 


แบบคำร้องทั่วไป

 

 

 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com