โครงการอบรม Lean & Seamless in Health Care

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ่อพลอยเข้าร่วมโครงการ อบรม Lean & Seamless in Health Care ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบ่อพลอย


zoom in