วิ่งทดสอบสมรรถภาพทางกาย ชาว คปสอ. บ่อพลอย

รวมประมวณภาพกิจกรรมการวิ่งทดสอบสมรรถภาพ   ณ วัดเขาวง

วันที่ 22 สิงหาคม 2555


zoom in