ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
  งานบริการ

      เมนูอาหาร5 2018-06-15
      เมนูอาหาร4 2018-06-15
      เมนูอาหาร3 2018-06-15
      เมนูอาหาร2 2018-06-15
      เมนูอาหาร 2018-06-15
      รายงานวาระการประชุมคปสอ.ครั้งที่1 2018-05-18
      โภชนาการอาหารโรงพยาบาลบ่อพลอย วันจันทร์ 2018-04-03
      ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล43แฟ้ม สสจ.กาญจนบุรี ( Eh?) 2016-07-26
      ระบบข้อมูลสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี (HDC) 2016-06-20
      ระบบสนับสนุนการบริหารข้อมูลสุขภาพอำเภอบ่อพลอย (DataLink Center) 2016-01-11
      ศูนย์ข้อมูลรายงานระดับอำเภอบ่อพลอย (DHDC) 2015-12-08
      ระบบบริหารจัดความความเสี่ยงสถานพยาบาล (HRMS) 2015-08-07
      สาขาที่มีการให้บริการ 2010-08-15
      ลักษณะบริการ 2010-08-15

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com