ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
  download เอกสารทั่วไป

      แผนลงทุนปฐมภูมิ 2015-01-12
      ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผน20แผนจังหวัดปี57 2013-11-28
      แผนสุขภาพปี57จังหวัดกาญจนบุรี 2013-11-28
      แผนสุขภาพ20แผนปี57ของเขต 2013-11-28
      แนวทางเสนอโครงการ กำกับติดตามงบประมาณ 2013-11-28
      ตัวชี้วัด วิธีการเก็บข้อมูลของกระทรวงปี57 2013-11-28
      มาตรฐานกำหนดตำแหน่งแยกตามประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง 2012-10-15
      ตัวชี้วัดผลงานของโรงพยาบาล ปี 2553-2555 2012-10-05

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com