ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง นโยบายด้านสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน  
 


โรงพยาบาลบ่อพลอยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลชุมชน

 

ที่ให้บริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จึงได้กำหนดนโยบายด้านสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

1.   มุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรและผู้รับบริการ

2.   ทุกหน่วยงานมีแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย และใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้

3.   เสริมสร้างให้บุคลากรมีความตระหนักการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

4.   จัดสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ป้องกันเพื่อนความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่

5.   มีการครวจสุขภาพก่อนเข้าประจำการ ตรวจประจำปี ตรวจตามความเสี่ยงประจำการและมีการให้ภูมิคุ้มกันตามความเสี่ยงของงาน     และความเสี่ยงตามวัย

6.   ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลากรได้ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3วันๆละ30 นาที

7.   มีการจัดการความเครียดด้วยตนเอง มีการบริการให้คำปรึกษาเมื่อพนักงานมีปัญหาสุขภาพจิต

8.   มีระบบการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานสู่การปรับปรุงแก้ไข

9.   ให้เจ้าหน้าที่มีเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ ลด ละ เลิก สิ่งเสพติด

     - ห้ามดื่มสุราในสถานที่ราชการ ทั้งในและนอกเวลาราชการ

     - ห้ามสูบบุหนี่ในสถานที่ราชการ ทั้งในและนอกเวลาราชการ

     - เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการขับขี่ปลอดภัยโดยสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย

     - การล้างมือ

 

 

 

                                                                                       นายแพทย์สุรวิทย์  ศักดานุภาพ

                                                                                    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

 

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2011-06-08 10:18:25 แก้ไชวันที่ : 2011-06-09 08:30:12  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com