ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง รางานการอบรม/สัมนา พญ.นันท์มนัส เปี่ยมคล้า  
 


 

แบบรายงานผลการฝึกอบรม / สัมมนา  โรงพยาบาลบ่อพลอย

 

 

แบบรายงานผลการฝึกอบรม / สัมมนา  โรงพยาบาลบ่อพลอย

 

ชื่อผู้เข้าร่วมอบรม / ประชุม      พญ.นันท์มนัส    เปี่ยมคล้า

 

                                         ภญ.อารยา        วิฑิตพงษวนิช

 

                                         นางสาวทองมั่น   เนียมหอม

 

วันเดือนปี  เข้ารับการอบรม        11  มิถุนายน  2556

 

 เนื้อหา/สาระสำคัญในการประชุมอบรม/สัมมนา        

         

  • มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  เพิ่มพูนความรู้ให้แพทย์  พยาบาล  และเภสัชกรในการดูแลรักษาผู้ป่วย  รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเข้าใจหลักเกณฑ์ในการขอรับงบประมาณชดเชยการรักษาด้วยยาสูดขยายหลอดลมและยาเสตียรอยด์  ในการให้บริการผู้ป่วยนอกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  จาก สปสช.

 

  • เป้าหมายของคลินิก EAC คือ Admission Rate Near Zero  พบว่าหลังจากจัดตั้งคลินิกผู้ป่วยโรคหืดได้รับการพ่นยาสเตียรอยด์และ/หรือสเตียรอยด์ +ยาขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์ยาวเพิ่มขึ้นทุกปี  ตั้งแต่ปี 2553-2555  และในขณะเดียวกันก็มีแนวโน้ม Admission Rateลดลงด้วย

 

  • เป้าหมายของการรักษาโรคหืด  ควรให้ได้รับ Total cantrolled เพราะโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนต่ำกว่า  จึงค่อย step down

 

  • การรักษาด้วย ICS+LABA ดีที่สุดเมื่อเทียบกับ ICS หรือ LABA อย่างเดียว  เพราะ
  1. ถึงเป้าหมายการรักษาเร็วกว่า
  2. ลด dose ของ ICS จึงมีผลข้างเคียงน้อยกว่า

 

                -    ผู้ป่วย COPD การรักษาเบื้องต้น  คือการใช้ยาขยายหลอดลม  โดยชนิดออกฤทธิ์

                     ยาวจะดีกว่าชนิดออกฤทธิ์สั้นและชนิดที่มียา 2 ตัวจะมีผลดีต่อผู้ป่วยมากขึ้น  ทั้ง

                     ผลการรักษาและอาการข้างเคียงลดลง  ส่วนการใช้ ICS จะเพิ่มเมื่อผู้ป่วยมีอาการ

                     แทรกซ้อน  แต่จากการศึกษาชื่อว่า  TORCH พบว่าการใช้ ICS+LABA จะลดการ

                     เกิด Acute exacerbation ได้ดีกว่า ICS/LABA เดี่ยวๆ

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2013-08-22 09:49:53 แก้ไชวันที่ : 2017-04-03 14:38:19  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com