ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง รายงานการอบรม/สัมมนา นางสาวพรรษณี บัวลอย  
 


 

 

แบบรายงานผลการฝึกอบรม / สัมมนา  โรงพยาบาลบ่อพลอย

 

 

ชื่อผู้เข้าร่วมอบรม / ประชุม      นางสาวพรรษณี  บัวลอย

 

วันเดือนปี  เข้ารับการอบรม      17  กรกฎาคม   2556   

 

 เนื้อหา/สาระสำคัญในการประชุมอบรม/สัมมนา  

               

           การทำงานวิจัยเบื้องต้นจากงานประจำสู่งานวิจัย  โดยเป็นการพัฒนางานประจำ  ค้นหาความรู้    การแก้ปัญหา  หรือแนวทางการทำงานใหม่ๆจากงานประจำที่ทำ  องค์ประกอบที่สำคัญของการนำงานประจำสู่งานวิจัย  คือ  โจทย์ปัญหาจากการทำงาน, ผู้ทำวิจัยหรือผู้เกี่ยวข้อง  ต้องมีความใส่ใจ  เข้าใจและคิดที่จะดูแลปัญหา, ผลของการศึกษาปัญหา, การแก้ไขปัญหา, ควรมีการนำเสนอผลลัพธ์ไปใช้  โดยงานวิจัยที่มีคุณภาพนั้น  ต้องมีคำถามงานวิจัยที่ดี  ระเบียบวิธีวิจัยที่ดี/เหมาะสม  ระบบสนับสนุนที่ดี(รวมที่ปรึกษา)  มีการรวบรวมและนำมาสู่การเผยแพร่  สิ่งที่ได้  คือ  ความสุข  ได้ผลงาน  ได้รางวัล  เกิดปัญหา  ได้ความรู้  และส่งผลให้ก้าวหน้าในอาชีพการงาน

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2013-09-02 11:33:15 แก้ไชวันที่ : 2017-04-03 14:36:44  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com