ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง รายงานการอบรม/สัมมนา นางสุรภี ดอกยอ, นางสาวพรรษณี บัวลอย  
 


 

 

แบบรายงานผลการฝึกอบรม / สัมมนา  โรงพยาบาลบ่อพลอย

 

 

ชื่อผู้เข้าร่วมอบรม / ประชุม      นางสุรภี      ดอกยอ

 

                                         นางสาวพรรษณี  บัวลอย

 

วันเดือนปี  เข้ารับการอบรม      25 - 26  กรกฎาคม   2556   

 

 เนื้อหา/สาระสำคัญในการประชุมอบรม/สัมมนา                 

 

  • การตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของสถานพยาบาลให้สอดคล้องกับแนวคิดของ Human – Centered  โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและสิ่งแวดล้อมจากภายนอกอย่างผสมผสานและบูรณาการ  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง  และสามารถเป็นแบบอย่างของชุมชน  และโรงพยาบาลใกล้เคียงกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยา
  • ยกตัวอย่างโรงพยาบาลที่เป็นโมเดล  ในการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยาโดยให้ใกล้เคียงกับบรรยากาศที่อยู่ที่บ้านและมีสถานที่ที่เป็นที่พึ่งทางใจ  มีห้องสมุด/มุมความรู้  มีเรือนพักญาติ   โรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  สวนหย่อม  มุมดนตรี  การจัดห้องน้ำที่มีกลิ่นหอมและสวยงามแบบบาหลี  เป็นธรรมชาติ  เพื่อสร้างเสริมด้านอารมณ์และจิตใจ  ให้ผ่อนคลาย  ไม่เครียดเมื่อเจ็บป่วยและต้องมารับบริการที่โรงพยาบาล   

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2013-09-02 11:35:51 แก้ไชวันที่ : 2013-09-02 11:36:24  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com