download เอกสารทั่วไป

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน 199
    2. ใบรายงานอุบัติการร์ความเสี่ยง ปรับปรุง 483
    3. แผนลงทุนปฐมภูมิ 620
    4. ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผน20แผนจังหวัดปี57 382
    5. แผนสุขภาพปี57จังหวัดกาญจนบุรี 368
    6. แผนสุขภาพ20แผนปี57ของเขต 369
    7. แนวทางเสนอโครงการ กำกับติดตามงบประมาณ 376
    8. ตัวชี้วัด วิธีการเก็บข้อมูลของกระทรวงปี57 387
    9. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งแยกตามประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง 1176
    10. ตัวชี้วัดผลงานของโรงพยาบาล ปี 2553-2555 370

ทั้งหมด 10 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 


 
Visitor  : วันนี้ 246 | เดือนนี้ : 5860 | ปีนี้ : 202506 | รวม : 324855 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com