วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
 

(1) พันธกิจ

                                ให้บริการสุขภาพแบบผสมผสานแก่ผู้รับบริการโดยยึดหลักองค์รวม  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและพึงพอใจ

 

(2) วิสัยทัศน์

 

                                   เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นผู้นำด้านบริการสุขภาพ  ในภูมิภาคตะวันตก

 

(3) ค่านิยม

                                 1.  Visionary  leadership                  ผู้นำที่มองการไกล

 

                                 2.  Patient &Customer  Focus         ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

 

                                 3.  Valuing  Staff                             คนทำงาน  มีความสุข  มีคุณค่า ทำงานเพื่อองค์กร

 

                                4.  Management  by  fact                 นำข้อมูลใช้ในการพัฒนา  สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ

 

                                5.  OrganizationLearning                 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

                                6.  Empowerment                           ให้พลังเจ้าหน้าที่แก้ปัญหา,พัฒนางานและให้พลังทุกคนในการดูแลสุขภาพ

 

                                7.  Teamwork                                  ทำงานเป็นทีม

ย้อนกลับ

 
Visitor  : วันนี้ 37 | เดือนนี้ : 37 | ปีนี้ : 97579 | รวม : 109340 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com