งานบริการ

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. สาขาที่มีการให้บริการ 35
    2. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE 37
    3. ระบบงานบริหารIT (แจ้งซ่อมออนไลน์) 39
    4. โปรแกรมจองห้องประชุม 43
    5. แนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งจากการปฏิบัติงานโรงพยาบาลบ่อพลอย 34
    6. การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน 34
    7. การแยกผู้ป่วยที่พบเชื้อดื้อยา 34
    8. การทำลายเชื้อ้และ การทำให้ปราศจากเชื้อ 33
    9. การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 33
    10. ภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม 35
    11. ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล43แฟ้ม สสจ.กาญจนบุรี ( Eh?) 33
    12. ระบบข้อมูลสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี (HDC) 55
    13. ระบบสนับสนุนการบริหารข้อมูลสุขภาพอำเภอบ่อพลอย (DataLink Center) 78
    14. ศูนย์ข้อมูลรายงานระดับอำเภอบ่อพลอย (DHDC) 81
    15. ระบบบริหารจัดความความเสี่ยงสถานพยาบาล (HRMS) 98
    16. ลักษณะบริการ 36

ทั้งหมด 16 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
Visitor  : วันนี้ 186 | เดือนนี้ : 5570 | ปีนี้ : 5570 | รวม : 17331 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com