download แบบฟอร์มเจ้าหน้าที่

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. แบบฟอร์มรายงานความเสี่ยง Check list (ปรับปรุงปี66) 594
    2. แบบรายงานการปฏิบัติงาน(ไม่ได้แสกนนิ้ว) 428
    3. แบบขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 377
    4. ใบขออนุญาตไปราชการ 671
    5. แบบฟอร์มใบงานห้องโสต 373
    6. แบบฟอร์มยืมคืนเวชระเบียนผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 372
    7. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 87
    8. แบบฟอร์มลาพักผ่อน 751
    9. แบบฟอร์มยกเลิกวันลา 470
    10. แบบฟอร์มขอรายงาน 339
    11. ใบขอใช้ห้องประชุม เครื่องดื่ม โรงพยาบาลบ่อพลอย 380
    12. แบบฟอร์มใบลา 836
    13. แบบฟอร์ม ใบขออนุมัติใช้ห้องประชุมโรงพยาบาลบ่อพลอย 376
    14. แบบฟอร์มตัวหารความเสี่ยง 399
    15. แบบฟอร์มใบขอส่งซ่อม 817
    16. แบบฟอร์มใบซ่อมบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์ 450
    17. แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 384
    18. แบบฟอร์ม กำหนดลักษณะหน้าที่ โรงพยาบาลบ่อพลอย 442
    19. แบบฟอร์มยืมคืนอุปกรณ์งานโสตฯ 374

ทั้งหมด 19 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 


 
Visitor  : วันนี้ 131 | เดือนนี้ : 10552 | ปีนี้ : 165015 | รวม : 287364 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com