แผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการหลัก และตัวชี้วัด
 

เป้าประสงค์ที่ 1 ด้านผู้รับบริการ
        กลยุทธ์

 

1.ผู้รับบริการปลอดภัย ( Patient Safety ) 

 

2.ดูแลตนเองได้

 

3.บริการดุจญาติ มิตร

 

4.ได้รับการคุ้มครองสิทธิ

 

5.บริการสุขภาพด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

 

เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้ให้บริการ
        กลยุทธ์

 

1.การพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 

2.สร้างสุขบุคลากร 

 

3ผู้ให้บริการปลอดภัย

 

4.เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ

 

เป้าประสงค์ที่ 3 องค์กร
        กลยุทธ์

 

1.องค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

2.บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

3.การบริหารด้านสิ่งแวดล้อมและระบบสนับสนุนบริการปลอดภัย

 

เป้าประสงค์ที่ 4 ชุมชน
      กลยุทธ์ 

 

1.เสริมสร้างการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายของชุมชน 

2.การร่วมสร้างนโยบายสาธารณะ

3.ใกล้บ้านใกล้ใจ

 

(2) เข็มมุ่ง/ จุดเน้น ปี 2553

 

1.การสร้างเสริมสุขภาพ

 

2.ผู้รับบริการปลอดภัยทางคลินิก 

 

  •  กลุ่ม DHF / ACS / Sepsis / DM / TB / COPD 

 

3.การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ Humanize Health Care

 

4.การสร้างแรงจูงใจ Motivation

 

5.องค์กรอยู่รอด “เพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย”

 

6.การบริการสุขภาพมีคุณภาพปลอดภัย


 

  • กลุ่มโรค ACS / AMI 

 

  • กลุ่มโรค Sepsis

 

  • กลุ่มโรค COPD

 

  • กลุ่มโรค DM

 

  • กลุ่มโรค TB

 

  • โรคไข้เลือดออก

 

7.การพัฒนายกระดับคุณภาพบริการสุขภาพด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

ย้อนกลับ


 
Visitor  : วันนี้ 91 | เดือนนี้ : 23266 | ปีนี้ : 140726 | รวม : 473962 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com