เอกสารคู่มือ

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. ขั้นตอนการใช้งานระบบ Intranet ของโรงพยาบาลบ่อพลอย 101
    2. เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง Neonatal Resuscitation & ACLS 400
    3. เอกสารคู่มือประกอบ CPG เรื่อง แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในเด็ก 405
    4. เอกสารคู่มือประกอบ CPG เรื่อง การรักษาโรคไข้เลือดออก 420
    5. เอกสารคู่มือประกอบ CPG เรื่อง แนวทางการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ Sepsis/Septic Shock 421
    6. เอกสารคู่มือประกอบ CPG เรื่อง การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 371
    7. เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด 430
    8. เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ (Pneumonia) 387
    9. เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ 425
    10. เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 392
    11. เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 403
    12. เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดSTEMI 394
    13. เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 473
    14. เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก ไข้เลือดออก 441

ทั้งหมด 14 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 


 
Visitor  : วันนี้ 154 | เดือนนี้ : 10575 | ปีนี้ : 165038 | รวม : 287387 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com