เอกสารคู่มือ

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. ขั้นตอนการใช้งานระบบ Intranet ของโรงพยาบาลบ่อพลอย 32
    2. เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง Neonatal Resuscitation & ACLS 310
    3. เอกสารคู่มือประกอบ CPG เรื่อง แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในเด็ก 306
    4. เอกสารคู่มือประกอบ CPG เรื่อง การรักษาโรคไข้เลือดออก 310
    5. เอกสารคู่มือประกอบ CPG เรื่อง แนวทางการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ Sepsis/Septic Shock 317
    6. เอกสารคู่มือประกอบ CPG เรื่อง การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 291
    7. เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด 316
    8. เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ (Pneumonia) 287
    9. เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ 313
    10. เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 298
    11. เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 302
    12. เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดSTEMI 300
    13. เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 318
    14. เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก ไข้เลือดออก 312

ทั้งหมด 14 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
Visitor  : วันนี้ 70 | เดือนนี้ : 10821 | ปีนี้ : 101450 | รวม : 223799 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com