ผลงานจากอดีตถึงปัจจุบัน
 

ความสำเร็จของโรงพยาบาลจากความร่วมมือและสามัคคีของชาวโรงพยาบาลบ่อพลอย

 

ปี 2545 ผ่านมาตรฐานโรงครัวระดับดีมาก ปี 2545 ถึงปัจจุบัน

 

ปี 2545 ผ่านการประเมิน Healthy Work Place ระดับเหรียญทอง ปี 2545 ถึงปัจจุบัน

 

ปี 2546 ได้รับการประเมินเป็นโรงพยาบาลลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย

 

ปี 2547 ผ่านการรับรองบันไดขั้นที่ 1 สู่ HA

 

ปี 2548 ผ่านการประเมินกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

 

ปี 2549 ผ่านการรับรองอำเภอ Healthy Thailand

 

ปี 2549 ผ่านรับรองบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA ปี 2550 ผ่านการยกระดับสถานบริการสาธารณสุข ด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

 

ปี 2550 ผ่านการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร ระดับ 4

 

ปี 2551 ผ่านการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร ระดับ 5 ดีเยี่ยม

 

ปี 2551 ชนะเลิศคลินิกวัณโรคดีเด่นระดับจังหวัด, ระดับเขต

 

ปี 2551 ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพระดับจังหวัดมหกรรม CQI

 

ปี 2551 ผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง

 

ปี 2551 ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA

 

ปี 2551 ผ่านการยกระดับสถานบริการสาธารณสุขด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จาก กรมอนามัย

 

ปี 2551 รางวัลการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วย AIDS โรงพยาบา] ส่วยขยายด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T จาก สปสช.

 

ปี 2552

 

-ได้รับการคัดเลือกนำเสนอบอร์ด Presentaion เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ ดูแลผู้ป่วย Sepsis ในงานมหกรรม National Forum ครั้งที่ 10

 

- ชนะเลิศโรงเรียนคู่หูทันตสุขภาพระดับจังหวัด

 

- ผ่านการประเมินมาตรฐานงานบริการสาธารณสุข HCQA

 

- ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH Plus) กรมอนามัย

 

 

- ชนะเลิศการประกวดชุมชนเข้มแข็งด้านยาเสพติดที่ 1 ระดับภาค

 

- รางวัลชนะเลิศระดับเขต Best Practice ชุมชนลดโรคลดเสี่ยงโรคไม่ติดเชื้อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคพื้นที่เขต 4 จังหวัดราชบุรี

 

- ได้รับการคัดเลือกและนำเสนอ Best Practice 5 ดาว ในโครงการตลาดนัด ความรู้สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคของเครือข่ายสาธารณ สุข เขต 4, 5  ณ  โรงแรมชะอำลองบีช

 

- รางวัลชนะเลิศการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV/ AIDS ดีเด่น ระดับจังหวัด  ประเภทผู้ป่วย 201 –500 คน

ย้อนกลับ

 
Visitor  : วันนี้ 173 | เดือนนี้ : 4018 | ปีนี้ : 34441 | รวม : 46202 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com